ปิลันธน์โอวาท ไพบูลย์, and โรจน์สุรกิตต เทอดศักดิ์. 2018. “Sustainable Development Model for Thai Herb Retail Business of the Community Enterprise”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 4 (2):288-312. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147531.