ส่งสวัสดิ์ สุกัญญา. 2018. “ความผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 4 (1):13-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146477.