ศรีสุพรรณ วราพร, สุขุมาลชาติ ประกายรัตน์, บุญเรืองโรจน์ จำลอง, กัลปะ อนันต์, and บัวปรอท ประคอง. 2018. “Multi-Sectors Cooperation Management in Education for Local Communities”. Integrated Social Science Journal, Mahidol University 2 (1):164-95. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146140.