นันทะเนตร จ.; สมบูรณ์ธรรม จ.; สุขสงวน ณ.; เถื่อนขวัญ เ.; อารักษ์โพชฌงค์ ว. Efficiency in public health services development of health promoting hospital, tumbon Bansuan, Chonburi. Integrated Social Science Journal, Mahidol University, [S. l.], v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147513. Acesso em: 22 may. 2024.