ส่งสวัสดิ์ ส. ความผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 13–34, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/146477. Acesso em: 19 เม.ย. 2024.