วุฒิพรหม ว., วัฒนะ จ., & เอื้องโชคชัย ช. (2019). Factors Influencing Voluntary Behaviors: Case Study of Thai Holistic Health Foundation. Integrated Social Science Journal, Mahidol University, 6(1), 78–99. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/192884