ปิลันธน์โอวาท ไ., & โรจน์สุรกิตต เ. (2018). Sustainable Development Model for Thai Herb Retail Business of the Community Enterprise. Integrated Social Science Journal, Mahidol University, 4(2), 288–312. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147531