นันทะเนตร จ., สมบูรณ์ธรรม จ., สุขสงวน ณ., เถื่อนขวัญ เ., & อารักษ์โพชฌงค์ ว. (2018). Efficiency in public health services development of health promoting hospital, tumbon Bansuan, Chonburi. Integrated Social Science Journal, Mahidol University, 4(2). Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/isshmu/article/view/147513