(1)
อมรสิริพงศ์ ส. Editorial Notes. ISSJ 2019, 6, 1-2.