(1)
นันทะเนตร จ.; สมบูรณ์ธรรม จ.; สุขสงวน ณ.; เถื่อนขวัญ เ.; อารักษ์โพชฌงค์ ว. Efficiency in Public Health Services Development of Health Promoting Hospital, Tumbon Bansuan, Chonburi. ISSJ 2018, 4.