ขันตีกรม ย. “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ:”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 37-51, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/257993.