ทองดี ไ., เถาทอง ส., และ กิตติการอำพล ต. “ศิลปะชุมชนชายฝั่งบนพื้นที่สาธารณะ: ภูมิทัศน์ใหม่จากการ สร้างสรรค์ทัศนศิลป์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ความทรงจำทุ่งตึก”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 67-81, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256818.