วัฒนพงศ์ศิริ พ., และ ดอกจันทร์ ภ. “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 110-21, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256449.