คงคูณ ส. “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 52-66, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256229.