เหลืองรัตนเจริญ พ. “การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เยาวชนติดสารเสพติด: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 24-34, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/252256.