จันทร์งาม ช. “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 54-66, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/251410.