[1]
ขันตีกรม ย., “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ: ”, human_dru, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 37–51, ธ.ค. 2022.