[1]
วัฒนพงศ์ศิริ พ. และ ดอกจันทร์ ภ., “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19”, human_dru, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 110–121, ธ.ค. 2022.