[1]
คงคูณ ส., “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563”, human_dru, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 52–66, ธ.ค. 2022.