[1]
เหลืองรัตนเจริญ พ., “การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เยาวชนติดสารเสพติด: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี”, human_dru, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 24–34, เม.ย. 2022.