[1]
จันทร์งาม ช., “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย”, human_dru, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 54–66, ธ.ค. 2021.