ขันตีกรม ยุภาวรัตน์. 2022. “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ:”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5 (3). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:37-51. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/257993.