ทองดี ไพฑูรย์, เถาทอง สุชาติ, และ กิตติการอำพล ตฤณ. 2022. “ศิลปะชุมชนชายฝั่งบนพื้นที่สาธารณะ: ภูมิทัศน์ใหม่จากการ สร้างสรรค์ทัศนศิลป์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ความทรงจำทุ่งตึก”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5 (3). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:67-81. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256818.