วัฒนพงศ์ศิริ พงษ์พัต, และ ดอกจันทร์ ภาสกร. 2022. “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5 (3). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:110-21. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256449.