คงคูณ สุเทวี. 2022. “วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5 (3). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:52-66. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256229.