เหลืองรัตนเจริญ พิชญา. 2022. “การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เยาวชนติดสารเสพติด: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 5 (1). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:24-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/252256.