จันทร์งาม ชนิดา. 2021. “การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 4 (3). กรุงเทพฯ, ประเทศไทย:54-66. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/251410.