ขันตีกรม ย. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ: . วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 3, p. 37–51, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/257993. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.