ทองดี ไ.; เถาทอง ส.; กิตติการอำพล ต. ศิลปะชุมชนชายฝั่งบนพื้นที่สาธารณะ: ภูมิทัศน์ใหม่จากการ สร้างสรรค์ทัศนศิลป์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ความทรงจำทุ่งตึก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 3, p. 67–81, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256818. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.