วัฒนพงศ์ศิริ พ.; ดอกจันทร์ ภ. การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 3, p. 110–121, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256449. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.