คงคูณ ส. วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2563. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 3, p. 52–66, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/256229. Acesso em: 18 พ.ค. 2024.