เหลืองรัตนเจริญ พ. การจัดการความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหา เยาวชนติดสารเสพติด: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 5, n. 1, p. 24–34, 2022. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/252256. Acesso em: 11 ส.ค. 2022.