จันทร์งาม ช. การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, v. 4, n. 3, p. 54–66, 2021. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/human_dru/article/view/251410. Acesso em: 6 ก.ค. 2022.