(1)
วัฒนพงศ์ศิริ พ.; ดอกจันทร์ ภ. การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19. human_dru 2022, 5, 110-121.