(1)
จันทร์งาม ช. การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย. human_dru 2021, 4, 54-66.