[1]
วัฒนพงศ์ศิริ พ. และ ดอกจันทร์ ภ. 2022. การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในยุคโควิด-19. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 5, 3 (ธ.ค. 2022), 110–121.