[1]
จันทร์งาม ช. 2021. การสร้างสรรค์อัตลักษณ์รำโทนของชุมชนบางกอกน้อย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 4, 3 (ธ.ค. 2021), 54–66.