คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ (Journal of Criminology and Forensic Science) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 โดยสามารถส่งบทความมาในระบบได้ตลอดทั้งปี 2564 นี้

การส่งต้นฉบับ

1.  เขียนต้นฉบับตามระเบียบการเขียนต้นฉบับวารสารวิชาการอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 
2.  ส่งไฟล์ผ่านระบบ Online Submission บนเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/forensic แนบไฟล์เอกสารต้นฉบับบทความ โดยแยกออกเป็น 2 ไฟล์ ได้แก่ (1) ส่วนประวัติผู้เขียน (2) ส่วนเนื้อหา บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ