1.
สการะเศรณี ก, กรมเมือง อ. THE DECISION TO USE SERVICES TAXI BY MOBILE APPLICATION IN BANGKOK. J Admin Manag [Internet]. 2017 Jun. 29 [cited 2022 Oct. 4];7(1):1-15. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/216252