บุญพรัด พงศกร, and กรมเมือง อภิวรรตน์. “THE DECISION MAKING OF FOOD TRUCK SERVICES IN BANGKOK”. Journal of KMITL Business school 7, no. 1 (June 29, 2017): 1–14. Accessed October 4, 2022. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/216251.