มานนท์ ส., and หิรัญญสมบูรณ์ ก. “MARKETING MIX FACTOR AFFECTING DECISION TO PURCHASE SUNSCREEN OF SPORTSMAN IN BANGKOK”. Journal of KMITL Business School, vol. 7, no. 1, June 2017, pp. 1-15, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/208045.