สุดปัญญา สุชาดา, and กรมเมือง อภิวรรตน์. 2017. “SATISFACTION OF CO-WORKING SPACE USERS IN BANGKOK”. Journal of KMITL Business School 7 (1):1-11. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/216255.