สการะเศรณี กมล, and กรมเมือง อภิวรรตน์. 2017. “THE DECISION TO USE SERVICES TAXI BY MOBILE APPLICATION IN BANGKOK”. Journal of KMITL Business School 7 (1):1-15. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fam/article/view/216252.