ข่าวประชาสัมพันธ์

2018-07-02

กองบรรณาธิการ วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งประกาศรับต้นฉบับบทความ เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองและตีพิมพ์ในวารสารฯ สามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนบทความและวิธีการส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/faa สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้จัดการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ (คุณประกาศิต ประเสริฐสุข) โทรศัพท์ 0 2218 4555 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2337 4120 หรือที่อีเมลแอดเดรส jfaa.chula@gmail.com