ที่ปรึกษา                        ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์  วิทิตศานต์
                                  ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  เอื้ออาภรณ์
                                  ศาสตราภิชาน ดร.วิทยา  ยงเจริญ
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวัลย์  วิวรรธนะเดช
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ลิ้มมีโชคชัย
                                  รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ  ฤกษ์เกรียงไกร
                                  รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
                                  Nawal Kamel, Ph.D.
                                  ดร.ประดิษฐ์  เฟื่องฟู    
                                  ดร.สมภพ  อัษฏมงคล

บรรณาธิการ                    ดร.สุภวัฒน์  วิวรรธ์ภัทรกิจ        

กองบรรณาธิการ               ดร.วีรินทร์  หวังจิรนิรันดร์    
                                  ดร.วัฒนา รติสมิทธ์
                                  ดร.โสภิตสุดา  ทองโสภิต
                                  ดร.สุธี  ไตรวิวัฒนา
                                  นางสาววลัยรัตน์ อุตตมะปรากรม  

ฝ่ายประสานงาน               นางสาวนุจรี  คูณกลาง

ฝ่ายจัดการ                     นางพจน์ปิยา  หงษ์ดำเนิน