เทคโนโลยีการเร่งปฏิกิริยาซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

Main Article Content

ปกรณ์ วินะยานุวัติคุณ

Abstract

ไบโอดีเซลนับว่าเป็นพลังงานทางเลือกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ วัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตไบโอดีเซลได้แก่ น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ น้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กและผลิตภัณฑ์จากของเสีย โดยทั่วไปการผลิตไบโอดีเซลในภาคอุตสาหกรรมนิยมใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา อย่างไรก็ตามพบว่าการเร่งปฏิกิริยาด้วยกระบวนการทางชีวภาพกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานน้อยกว่า สามารถใช้กับวัตถุดิบที่มีคุณภาพต่ำ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังมีความบริสุทธิ์สูง สามารถลดค่าใช้จ่ายของกระบวนการหลังการผลิต เพราะสามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกง่าย อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย แม้ว่าจะมีการศึกษาอย่างกว้างขวางในการใช้เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน กลับพบว่าราคาของเอนไซม์ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการที่จะนำไปใช้ในระดับอุตสาหกรรม จะเห็นได้ว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเอนไซม์มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม บทความนี้ได้สรุปเกี่ยวกับการใช้เอนไซม์ไลเปสเพื่อเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน รวมถึงปัจจัยต่างๆ เช่น วัตถุดิบ ชนิดของตัวรับหมู่เอซิล อัตราส่วนโดยโมลของสารตั้งต้น ปริมาณน้ำที่ใช้ อุณหภูมิของปฏิกิริยาและรูปแบบการทำงาน ซึ่งมีผลสำคัญต่อความเป็นไปได้ในการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพื่อการผลิตไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย์

Article Details

Section
บทความวิจัย