การวิเคราะห์การใช้พลังงานในเตาเผาเหล็กที่ใช้หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ ร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์

Main Article Content

คณิต มานะธุระ
มิ่งศักดิ์ ตั้งตระกูล

Abstract

Analysis on energy consumption of reheating furnace usingRegenerative burners combined with recuperator

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการใช้พลังงานของเตาเผาที่มีการติดตั้งหัวเผารีเจนเนอเรทีฟร่วมกับรีคูเพอเรเตอร์และหัวเผาธรรมดาเพื่อนำความร้อนปล่อยทิ้งจากเตาเผาเหล็กมาอุ่นอากาศที่ใช้ในการเผาไหม้ โดยเตาเผามีขนาด 30 ตัน/ชั่วโมง แบบ pusher type และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้ความร้อนแก่เหล็กแท่งขนาด 120 มม. x 120 มม. ยาว 4000 มม. ข้อมูลจากการตรวจวัดและการวิเคราะห์สมดุลพลังงาน พบว่า ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หัวเผารีเจนเนอเรทีฟ คิดเป็น 47.4% ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่หัวเผา คิดเป็น 37.0% ความร้อนจากการอุ่นอากาศที่รีคูเพอเรเตอร์ คิดเป็น 7.4% และความร้อนของอากาศภายนอกและสเกลประมาณ 8.3% เท่านั้น นอกจากนี้เตาเผาที่มีการติดตั้งหัวเผารีเจนเนอเรทีฟและรีคูเพอเรเตอร์ร่วมกันสามารถประหยัดพลังงานมากกว่าเตาเผาตัวอย่างเดิมที่ติดตั้งเพียงรีคูเพอเรเตอร์เพียงอย่างเดียวถึง 43%

Article Details

Section
บทความวิจัย