ระบบอัจฉริยะควบคุมความสว่างด้วยโปรโตคอล DALI

Main Article Content

เอกชัย ลีลารัศมี
สราวุฒิ เดชจรัสโยธิน

Abstract

งานวิจัยนี้กล่าวถึงการออกแบบสร้างระบบอัจฉริยะควบคุมความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยใช้โปรโตคอล DALI ระบบนี้สามารถรองรับหลอดไฟได้สูงสุด 64 ชุด ตัวบัลลาสต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์และไอซีควบคุมการเปิดปิดและปรับความสว่างของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ตัวควบคุมส่วนกลางประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ตรวจวัดความสว่าง รวมทั้งจอ LCD สำหรับแสดงสถานะ ตัวควบคุมนี้สามารถสั่งการควบคุมระบบแสงสว่างได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านระบบไร้สายด้วย Zigbee โมดูล งานวิจัยนี้ได้ทำการทดลองและวิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบการนำระบบอัจฉริยะควบคุมความสว่างมาประยุกต์ใช้งานกับสถานที่ตัวอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของระบบแสงสว่างในอาคาร

 

A Smart Lighting Control System Using DALI Protocol

This research describes a design of a smart lighting control system for the fluorescent lamps using DALI Protocol. This system supports an independent lamp control up to 64 lamps. The ballast uses a microcontroller and ballast controller IC to turn on, turn off and adjust the light level of the lamp. The master control consists of a microcontroller and light sensor and also LCD for display system status. This master supports both automatic control and direct control from PC using wireless Zigbee module. This research observes and analyzes the result in using a smart lighting control system with the sample room for saving the electrical energy of lighting system in building. 

Article Details

Section
บทความวิจัย