ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม

Main Article Content

บุญญารัตน์ แสงปิยะ
จันทนา จันทโร
ไชยะ แช่มช้อย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานควบคุม โดยทำการคัดเลือกปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ปัจจัยด้านมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยด้านความร่วมมือของบุคลากรในโรงงานควบคุม และปัจจัยอื่นๆ เช่น ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบสนับสนุนการผลิต เป็นต้น  จากนั้นพิสูจน์ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้าของโรงงานควบคุมเพื่อคัดเลือกโรงงานควบคุมที่ผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีความสัมพันธ์กับมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาเดียวกัน และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ากับปัจจัยที่มีผลด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยใช้ร้อยละของผลประหยัดที่ได้รับจริงจากมาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าคือ คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ความสนใจของผู้บริหารและความร่วมมือของพนักงาน เงินลงทุนในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง และได้สมการความสัมพันธ์เป็น %saving = 3.183 + 14.413 qualification - 1.600x10-6 process - 2.672 cooperation1 + 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light - 2.115 cooperation2

 

Factors Affecting the Efficiency of Electric Energy Conservation in Designated Factories

The objective of this research is to study the factors affecting the efficiency of electric energy conservation in designated factories. The factors expected to affect the efficiency of electric energy conservation are selected. Such factors are the factors related to Person Responsible for Energy (PRE), energy conservation plans, personnel cooperation in designated factories and other factors such as electric energy used in production process, electric energy used in production support system and so on. After that, the proving electric energy savings of designated factories is used to select designated factories having the relationship between electric energy savings and electric energy conservation plans in the same period. Then this research analyze the relationship between efficiency of electric energy conservation and factors affecting by regression analysis (significance level = 0.05). The indicator of efficiency of electric energy conservation is percentage of the actual savings from electric energy conservation plans.  The results of research show that the factors affecting are qualification of Person Responsible for Energy, electric energy used in production process, administrator attention and employee cooperation, investments on energy conservation plans and electric energy used in lighting system. The relationship as follows %saving = 3.183 + 14.413 qualification - 1.600x10-6 process - 2.672 cooperation1 + 1.4x10-6 investment - 3.000x10-7 light - 2.115 cooperation2


Article Details

Section
บทความวิจัย