การศึกษาประสิทธิภาพและตรวจติดตามการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม

Main Article Content

พัชรมาศ นุ่มดี
จันทนา จันทโร
ไชยะ แช่มช้อย

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามแนวทางการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมในกลุ่มอุตสาหกรรม 4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (TSIC 31) อุตสาหกรรมสิ่งทอ (TSIC 32) อุตสาหกรรมกระดาษ (TSIC 34) และ อุตสาหกรรมเคมี (TSIC 35) โดยสร้างสมการเชิงเส้นแบบง่ายแสดงความสัมพันธ์ของการใช้พลังงานและปริมาณการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม คำนวณค่าการใช้พลังงานจำเพาะ (SEC) และตรวจติดตามการใช้พลังงาน โดยประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติ คือ กราฟ CUSUM ซึ่งแสดงให้เห็นช่วงที่มีการใช้พลังงานผิดปกติ ในกระบวนการผลิต ผลที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ คือ ได้สมการตัวแทนการใช้พลังงานและค่า SEC ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมย่อย ซึ่งค่า SEC นี้จะใช้เป็นค่าอ้างอิงเพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการผลิตใกล้เคียงกัน นอกจากนี้จากกราฟ CUSUM แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการใช้พลังงาน ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

Energy Efficiency Studies and Monitoring of The Designated Factories

The objective of this research is to analyze the energy efficiency of the designated factory in 4 industries; food and beverages industry (TSIC 31), textile industry (TSIC 32), paper industry (TSIC 34) and chemical industry (TSIC 35), according to the energy management. The simple linear regression explained the relation between energy consumption and productivity of each industry. The monitoring of energy consumption applies the statistic, which is cumulative sum of different (CUSUM) chart, showed a time of unusual energy consumption in the process. The results of this research are the energy model and the SEC of each sub-industry sector. These SEC are used to reference for the similar manufacturing industry for evaluating the energy efficiency. Moreover, the CUSUM chart showed the energy consumption behavior that can be approached to improve the efficiency of energy management.

Article Details

Section
บทความวิจัย